Home / News / Thailand Robot Design Contest: RDC
rdc-2019

Thailand Robot Design Contest: RDC

โครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ หรือชื่อเดิมว่า การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย (Thailand Robot Design Contest: RDC) เป็นโครงการสำหรับผู้มีความสนใจพิเศษด้านหุ่นยนต์ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่พัฒนาไอเดียสร้างสรรค์และทักษะ โดยจำลองจากการทำงานจริงที่ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา แบ่งปันความรู้จากสาขาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรูปแบบเดียวกับในระดับนานาชาติที่ริเริ่มและจัดต่อเนื่องจนปัจจุบันโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา และ Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) ญี่ปุ่น

การแข่งขันหุ่นยนต์ RDC จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน International Design Contest RoBoCon: IDC RoBoCon เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโลก

12thRDCThailand-768x1089

ระดับภูมิภาค แบ่งออกเป็น 3 ภูมิภาค ได้แก่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก วันจันทร์ที่ 1 – เสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 [กำหนดการ]
หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร. จิตติมา วระกุล
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-224411 (หัวหน้าและผู้ประสานงานโครงการฯ )
อีเมล์ : jittima@sut.ac.th
Facebook: SUT_RDC2019

ภาคเหนือ  วันศุกร์ที่ 17 – เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าโครงการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์มือถือ : 081-816-4222 (หัวหน้าและผู้ประสานงานโครงการฯ )
อีเมล์ chaiy@eng.cmu.ac.th
Facebook: Rdc North

ภาคใต้ วันจันทร์ที่ 13 – อาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ชลิตา หิรัญสุข
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์มือถือ : 086-748-0977 (นางสาวกมลรัตน์ ตั้งอุดมกิจ ผู้ประสานงานโครงการฯ )
อีเมล์ : kamonruu@gmail.com
Facebook: RDC Southern Thailand 2019

ระดับประเทศ วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม – ศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
หัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร. สุรัฐ ขวัญเมือง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์มือถือ : 080-292-3825 (นางสาวสุภาพ​ หมุดอุบล ผู้ประสานงานโครงการฯ )
อีเมล์ : Boi0802923825@gmail.com
Facebook: RDCThailand

การแข่งขันชิงชนะเลิศ RDC 2019 ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

ระดับนานาชาติ (IDC RoBoCon 2019)  ณ Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา

rdc

หน่วยงานจัด

  • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงานสนับสนุนหลัก

  • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  • ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ

https://www.mtec.or.th/rdcthailand/

Check Also

sc3mcb

ใช้ micro:bit ควบคุม Scratch 3.0

Install Scratch …