Home / News / งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
sillapa61

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค

2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และ ศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์

3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ

4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ

6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

บุญรักษ์-ยอดเพชร-1-728x448

เมื่อวันที่ 4 กันยายน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมหารือเรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ซึ่งการจัดงานปีนี้มีหลักการสำคัญอยู่ 2 หลักการ คือ

1. มีเสียงจากผู้อำนวยการเขต และผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าหากจัดการแข่งขันที่กรุงเทพฯ ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น งบประมาณ ค่าใช้จ่าย การเดินทาง และความปลอดภัยของนักเรียน และการแข่งขันหลายประเภทไม่สามารถแข่งขันร่วมกันได้ เช่น เรื่องศิลปหัตถกรรม เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีอัตลักษณ์ของตน ที่ประชุมมีมติให้จัดการแข่งขันในระดับภูมิภาค และต่อไปนี้ไม่มีการแข่งขันในกรุงเทพฯ อีกแล้ว ซึ่งการแข่งขันระดับภูมิภาค ประกอบด้วย

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 6-8 ธันวาคม
  • ภาคเหนือ จ.พะเยา วันที่ 21-23 ธันวาคม
  • ภาคกลาง และภาคตะวันออก จ.นครปฐม วันที่ 25-27 ธันวาคม
  • และภาคใต้ จ.ตรัง วันที่ 8-10 มกราคม 2562

แม้เป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคก็ตาม แต่การมอบรางวัล สพฐ.จะมอบรางวัลระดับชาติให้กับนักเรียนผู้ชนะแต่ละภูมิภาค

2. นอกจากชูประเด็นศิลปหัตถกรรมแล้ว จะชูความสามารถทางวิชาการ และเทคโนโลยีอีกด้วย เนื่องจากต้องการหานักเรียนที่มีความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาให้เด็กสามารถแข่งขันกับระดับนานาชาติได้ และหากต้องการนักเรียนแข่งในระดับนานาชาติ สพฐ.จะทำการคัดเลือกนักเรียนที่ชนะระดับภูมิภาคเข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนประเทศต่อไป

รายละเอียด ดังนี้
 1. ประกาศ สพฐ.
 2. ประกาศรายละเอียด
 3. โครงการ

A1

Check Also

IMG-5654

Best Programming Awards – “ทีมลูกพระเจ้าตาก” ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 100 คะแนนเต็ม

แชมป์หุ่นยนต์ ส …