Home / แข่งขันหุ่นยนต์ / เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ อปท. 2561

เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ อปท. 2561

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561

เกณฑการแขงขันหุนยนต

๑. การแขงขันแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ
– ระดับประถมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๑ -๓
– ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๔ -๖

๒. จํานวนผูเขาแขงขัน
ตัวแทนระดับการศึกษาทีมๆละ ๔ คนประกอบดวยครูผู้ควบคุมทีม ๑ คนและนักเรียน ๓ คน

๓. ประเภทการแขงขัน
หุนยนตบังคับมือ (Manual Control)
– ระดับประถมศึกษา
s1

 

maxresdefault (1)

หุนยนตอัตโนมัติ (Automatic Control)
– ระดับมัธยมศึกษา ปที่ ๑ -๓

s2
– ระดับมัธยมศึกษา ปที่ ๔ -๖
s4

maxresdefault
[Download not found]