Tag Archives: Python ๑๐๑

หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาไพทอน เป็นภาษาที่มีโครงสร้างคำสั่งที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นในการเรียน และทำงานจริงในอนาคต นอกจากนี้ในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้น ม.1 ของ สสวท. ก็ใช้ภาษาไพทอนในการสอนเขียนโปรแกรมด้วย   Python ๑๐๑  หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่นิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวัตถุประสงค์หลักของวิชานี้คือ ให้นิสิตเข้าใจหลักการในการใช้คำสั่งต่าง ๆ ของภาษาโปรแกรม เพื่อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนดที่ได้รับ การเขียนโปรแกรมเป็นความสามารถที่ต้องลงมือฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เหมือนกับทักษะอื่นทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องฝึก ๆ ๆ ให้ชำนาญจึงจะได้ผล ไม่สามารถได้มาด้วยการอ่าน ๆ ๆ จ ำ ๆ ๆ หนังสือ Python ๑๐๑ เล่มนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตใช้ทบทวนเนื้อหาหลังชมภาพยนตร์บรรยายเนื้อหาด้วยตนเองในแต่ละบท ใช้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน และใช้ระหว่างการเขียนโปรแกรมจริงในห้องปฏิบัติการที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมประจำทุกสัปดาห์   ดาวน์โหลดได้ฟรี

Read More »