Home / วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ

คู่มือการเขียนโปรแกรม Scratch ภาษาไทย โดย สสวท.

scratch-programming

1. เอกสารประกอบการอบรม การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษ …

Read More »