หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

keeptik
ภาษาไพทอน เป็นภาษาที่มีโครงสร้างคำสั่งที่ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และสามารถใช้ในการเขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนมากขึ้นในการเรียน และทำงานจริงในอนาคต นอกจากนี้ในหนังสือเรียนวิทยาการคำนวณชั้น ม.1 ของ สสวท. ก็ใช้ภาษาไพทอนในการสอนเขียนโปรแกรมด้วย

 

Python ๑๐๑  หนังสือสอนเขียนโปรแกรมภาษา Python ใช้ประกอบการเรียนวิชา 2110101 Computer Programming

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่นิสิตชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนวัตถุประสงค์หลักของวิชานี้คือ ให้นิสิตเข้าใจหลักการในการใช้คำสั่งต่าง ๆ ของภาษาโปรแกรม เพื่อเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อกำหนดที่ได้รับ

การเขียนโปรแกรมเป็นความสามารถที่ต้องลงมือฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เหมือนกับทักษะอื่นทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องฝึก ๆ ๆ ให้ชำนาญจึงจะได้ผล ไม่สามารถได้มาด้วยการอ่าน ๆ ๆ จ ำ ๆ ๆ

หนังสือ Python ๑๐๑ เล่มนี้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อให้นิสิตใช้ทบทวนเนื้อหาหลังชมภาพยนตร์บรรยายเนื้อหาด้วยตนเองในแต่ละบท ใช้เตรียมตัวก่อนเข้าเรียน และใช้ระหว่างการเขียนโปรแกรมจริงในห้องปฏิบัติการที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมประจำทุกสัปดาห์

 

ดาวน์โหลดได้ฟรี

Check Also

CodeBlocks โปรแกรมสำหรับเขียนโปรแกรมภาษา C และ C++

keeptikCode::Blocks หรือ CodeBlocks เป็นโปรแกรม IDE สำหรับไว้เขียนโปรแกรมภาษา C หรือ C++ โดยตัวโปรแกรม CodeBlocks เขียนขึ้นมาจากภาษา C++ ตัวโปรแกรมนั้นเปิดเป็น Open-source …