scratch practise

  • วิทยาการคำนวณ

    แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม SCRATCH เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

    สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ได้ดำเนินโครงการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ในส่วนของทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านไอซีที โดยการพัฒนาหลักสูตรนี้จะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานด้านกระบวนการ ทักษะ ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่ โดยการใช้ภาษาโปรแกรมที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน…

    Read More »
Back to top button