วิทยาการคำนวณ

แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม SCRATCH เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท. ได้ดำเนินโครงการการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร “การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นการพัฒนาขีดความสามารถด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st century skills) ในส่วนของทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านไอซีที

โดยการพัฒนาหลักสูตรนี้จะเป็นการปลูกฝังพื้นฐานด้านกระบวนการ ทักษะ ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การคิดแก้ปัญหาที่แปลกใหม่ หรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่แปลกใหม่ โดยการใช้ภาษาโปรแกรมที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการในการเรียนวิชาการโปรแกรมในขั้นสูง ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น และเลือกเป็นวิชาชีพ เพื่อสร้างแรงงานคุณภาพของประเทศด้าน ICT เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น

ดาวน์โหลด แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

 

 

Related Articles

Back to top button