Contact NPS


NPS ROBOTICS COMPUTER เปิดสอนพิเศษการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557
เปิดรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
เปิดสอนการเขียนโปรแกรมภาษาซี / ภาษาไพทอน สำหรับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป
เปิดสอนการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วยภาษาซ๊ Arduino C/C++ รับตั้งแต่ประถม 4 ขึ้นไป

ศูนย์วิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ NPSRobotics เมืองระยอง


Back to top button